top of page

Vila Troja

STAV - VE VÝSTAVBĚ

Návrh objektu rodinného domu je umístěn v Praze-Troji na parcele proti vchodu do botanické zahrady.  Je založen na těchto základních principech:
-    cílem bylo navrhnout novostavbu která by svým charakterem, půdorysnou velikostí, výškovým řešením a zejména hmotovou skladbou nevybočovala z charakteru okolní zástavby.
-    objekt je proto hmotově odstupňován k západní straně. půdorys přízemí je vykonzolován a hmota druhého podlaží je vůči přízemí ustoupená. tím je dosaženo principu "terasového" domu.
-    dům je navržen a umístěn tak, že sleduje hlavní směr  ulice nádvorní a k západní straně je mírně vykonzolován. sleduje tak hlavní tvar parcely.
-    celkový objem objektu je záměrně rozčleněn na menší části ( dvougaráž, přízemí objektu ... ) s cílem nevytvářet v území výrazný hmotný prvek.
-    objekt byl umístěn tak, aby byla co nejvíce zachována zatravněná plocha zahrady v západní části. Objekt je tedy osazen k severozápadnímu rohu parcely. Stavba garáže je umístěna na hranici okolních pozemků. Toto řešení vychází ze studie okolní zástavby, kde se princip umístění staveb na hranicích parcel a komunikací objevuje. V případě našeho návrhu se významně zvyšuje podíl zatravněné využitelné zelené plochy pozemku a zároveň zlepšují odstupové vzdálenosti od bytových staveb západním směrem. 
-    půdorys všech podlaží je navržen úsporně bez výraznějších prostorových dispozičních nároků na jednotlivé plochy místností. půdorysné řešení představuje bydlení typu 4+kk s pokojem pro hosty a samostatnou pracovnou.
-    východní fasáda objektu i některé další části fasád budou opatřeny popínavými dřevinami. Smyslem je zpříjemnění pohledu na samotný objekt a zmenšení měřítka v pohledu zejména z části botanické zahrady.

Zastavěná plocha:    258,873m2

bottom of page